panel poczta postgresql mysql
HOME HOSTING SERWEROWNIA ZAŁÓŻ KONTO
O NAS REGULAMIN FAQ

§1 Definicje
onuse.pl 
- serwis internetowy dostępny pod adresem onuse.pl,
użytkownik 
- pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego, która prawidłowo dokonała procesu rejestracji, zaakceptowała wszystkie warunki regulaminu i otrzymała unikalny login identyfikujący go w systemie,
usługa 
– udostępnienie współdzielonej powierzchni dyskowej z przeznaczeniem na pliki, bazy danych i pocztę email dla zarejestrowanych użytkowników serwisu,
§2 Postanowienia ogólne
1.
Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez serwis onuse.pl.
2.
Warunkiem korzystania z usług jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Zakładając konto użytkownik oświadcza, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
3.
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wdrożenia płatnych usług w przyszłości.
§3 Rejestracja
1.
Założenie konta odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie onuse.pl.
2.
Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest do podania prawidłowych danych w formularzu. Wykrycie nieprawidłowych danych może skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta.
3,
Wprowadzenie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym oraz akceptacja regulaminu skutkuje natychmiastowym założeniem konta.
4.
W przypadku zmiany danych wprowadzonych podczas zakładania konta użytkownik jest zobowiązany do ich edycji w panelu administracyjnym.
5.
Rejestracja konta jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach.
§4 Odpowiedzialność
1.
Właściciel serwisu onuse.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron internetowych. Za informacje w nich zawarte odpowiada wyłącznie użytkownik.
2.
Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Przerwy w dostawie usług lub nieprawidłowe ich funkcjonowanie onuse.pl będzie starało się eliminować w możliwie najkrótszym czasie. Za powstałe w wyniku przerw straty nie przysługują użytkownikowi żadne roszczenia.
3.
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji usług oferowanych przez serwis.
§5 Ograniczenia
1.
Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.
2.
Konta oraz przypisane do niego nieodpłatnie domeny w postaci login.onuse.pl są wyłączną własnością właściciela serwisu.
3.
Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnych kont w przypadku których nie nastąpiło logowanie do panelu lub nie została podmieniona strona startowa przez okres 30 dni.
4.
Użytkownik nie może przekazywać odpłatnie miejsca na stronę WWW i bazy danych innym osobom.
5.
Konta nie mają ograniczonego transferu danych. Onuse.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia pasma w przypadku nadmiernego wykorzystywania.
6.
Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia stron/skryptów naruszających niniejszy regulamin lub ograniczających zasoby przydzielone pozostałym użytkownikom.
7.
Konta, w obrębie których nie odnotowano aktywności użytkownika przez więcej niż 60 dni będą usuwane bez uprzedniego powiadomienia. Konto uznaje się za nieaktywne, jeżeli w jego obrębie nie dokonano w podanym czasie aktualizacji plików, bazy danych lub logowania do panelu.
8.
Umieszczanie na serwerze plików, baz danych wykorzystywanych przez inne serwisy, nieobsługiwane przez onuse.pl jest zabronione.
9.
Umieszczanie na stronach treści pornograficznych, obraźliwych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, wirusów i aplikacji szpiegowskich oraz wszelkich treści niezgodnych z etyką moralną jest zabronione.
10.
Konta na których znajdują się strony o charakterze tzw. "farmy linków" będą blokowane a następnie usuwane z systemu. Wyjątek stanowią katalogi stron www.
§6 Prywatność
1.
Po publikacji nowego regulaminu użytkownik, który nie zgadza się z jego treścią zobowiązany jest do kontaktu z administratorem serwisu w celu złożenia dyspozycji usunięcia konta.
2.
Wszelkie dane powierzone podczas rejestracji właściciel serwisu zobowiązuje się przechowywać zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.
3.
onuse.pl nie udostępnia danych powierzonych podczas rejestracji osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych, posiadających odpowiednie uprawnienia.
§7 Postanowienia końcowe
1.
Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na logowanie oraz przetwarzanie jego działań na serwerze, które w razie konieczności mogą posłużyć za dowody, mające na celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności w kwestii nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
2.
Obowiązującą wersją regulaminu jest ta opublikowana na stronie onuse.pl. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie bez powiadamiania użytkowników, wskazując jedynie datę publikacji.
3.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach onuse.pl.
Data publikacji: 08.08.2012